TEATR XL

Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego TEATRu XL oraz korzystanie przez Użytkowników ze sklepu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej poprzez sklep internetowy na stronie teatrxl.com.

3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług sklepu na stronie teatrxl.com są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW.

2. Definicje

teatrxl.com – strona internetowa TEATRU XL, którego administratorem jest Fundacja Międzynarodowych inicjatyw Artystycznych ARENA KRS 0000731921 NIP 5213827312 REGON 380232919 Adres siedziby Antoniego Malczewskiego 20 / 19, 02-617 Warszawa, Polska Forma prawna Fundacja Data rejestracji 15 maja 2018 r.

Sklep teatrxl.com – strona TEATRU XL, na której można zakupić elektroniczny bilet, uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu dostępnym na stronie Organizatora. 

TEATR XL – Organizator wydarzenia artystycznego – podmiot przeprowadzający wydarzenie kulturalne, spektakl, sztukę, koncert, na który sprzedawany jest bilet.

Użytkownik – Widz-klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu w sklepie teatrxl.com

Bilet – bilet z przyporządkowanym numerem fotela na widowni, lub miejsce siedzące bez numeracji – w razie gdyby wydarzenie było w oparciu nienumerowane miejsca.

Wejściówka – rodzaj biletu dający Użytkownikowi możliwość wstępu na wydarzenie artystyczne Organizatora na konkretny termin. Wejściówka nie uprawnia do zajęcia miejsca numerowanego na widowni. Jednakże w razie gdy pozostaną wolne miejsca na widowni i nie będą już wpuszczani na nie widzowie, posiadacze Wejściówek, obecni już na sali, mogą je zająć.

Kod zakupu – unikalny ciąg znaków, który widnieje w wiadomości e – mail potwierdzającej zakup Biletu/wejściówek  a także na samym Bilecie/ Wejściówce

3. Zakup biletów i wejściówek

1. Fundacja poprzez sklep na stronie teatrxl.com świadczy usługę zawierania na odległość umów sprzedaży Biletów i ew. Wejściówek.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu teatrxl.com jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

3. W sklepie teatrxl.com  publikowane są  oferty zakupu Biletów i Wejściówek na wydarzenia artystyczne w tym np. warsztaty, spektakle.

4. Po dokonaniu wyboru Biletów lub Wejściówek z oferty sklepu teatrxl.com. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza poprzez podanie danych kontaktowych imienia, nazwiska oraz adresu e-mail oraz numeru telefonu.

5. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie korzystania ze sklepu teatrxl.com

6. Po wypełnieniu formularza oraz potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu za pomocą umieszczonego w formularzu tzw. „checkbox”, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności PayU.

7. Kwota należności winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż w terminie 10 minut. Po upływie 10 minut nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Rezerwacja jest anulowana również w momencie negatywnego przebiegu płatności. Przed podaniem numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego prosimy o upewnienie się, że znajdujecie się Państwo na stronach serwisu internetowego PayU oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: “https://”). Sklep teatrxl.com nie odpowiada za skutki podania numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU odpowiada PayU, zgodnie ze swoim regulaminem. Regulamin płatności znajduje się na stronie PayU: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/01/Regulamin-pojedynczej-transakcji-platniczej-PayU_2021_04-.pdf

8. Po zaksięgowaniu wpłaty, Rezerwujący otrzymuje na podany uprzednio adres e-mail potwierdzenie płatności oraz Bilet lub Wejściówkę w formie pliku PDF wraz z Kodem rezerwacji.

9. Przy wejściu na wydarzenie, należy przekazać wydrukowany Bilet lub Wejściówkę osobie wpuszczającej na widownię lub pokazać Bilet lub Wejściówkę na ekranie telefonu komórkowego. Sklep teatrxl.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki przesłania Biletu lub Wejściówki wraz z Kodem rezerwacji osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie Biletów lub Wejściówek przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie Biletu lub Wejściówki i Kodu rezerwacji w wyniku nieostrożności Użytkownika. Sklep teatrxl.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu lub Wejściówki przez Rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego Biletu lub Wejściówki.

10. Prosimy o punktualność, spóźnione osoby nie zostaną wpuszczone na widownię bez możliwości uzyskania rekompensaty.

11. Fakturę za zakupiony Bilet lub Wejściówkę mogą Państwo otrzymać w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie sklepu teatrxl.co . Zamówienia na faktury proszę kierować na adres rezerwacje.teatrxl@teatrxl.com

5. Ulgi na bilety

Ulgi przysługują osobom mogącym się wylegitymować. W tym studentom, uczniom, nauczycielom, emerytom i rencistom, członkom ZASPu i ZAIKSu . 

6. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Fundację.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: rezerwacje.teatrxl@teatrxl.com. lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Fundacja zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Fundacja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Zwrot i wymiana Biletów i Wejściówek

1. Organizator nie przyjmuje zwrotu Biletów lub Wejściówek, dlatego też prosimy o rozważne dokonywanie zakupów. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży Biletów teatrxl.com, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie nie uprawniają do zwrotu pieniędzy z wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i miejsca wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany programu, miejsca wydarzenia, terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora, sklep teatrxl.coml dokonuje zwrotu pieniędzy. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za Bilet lub Wejściówkę należy wysłać taką prośbę mailem na adres rezerwacje.tearxl@teatrxl.com. Zwrot pieniędzy za Bilety i Wejściówki zostanie przekazany na rachunek karty kredytowej, która została użyta do zakupu lub, jeśli za Bilety lub Wejściówki zapłacono przelewem, na numer konta bankowego, z którego został wysłany przelew, o ile pisemnie Rezerwujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego. 

3. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie nie uprawniają do wymiany na inne wydarzenie z wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i miejsca wydarzenia lub wykupienia opcji wymiany, która uprawnia do wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany programu, miejsca wydarzenia, terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora lub w przypadku wykupienia opcji wymiany i zgłoszenia chęci wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, sklep teatrxl.com dokonuje wymiany. W celu wymiany Biletów i Wejściówek należy wysłać taką prośbę mailem na adres rezerwacje.teatrxl@teatrxl.com. W przypadku, gdy Bilety na inne wybrane wydarzenie są droższe, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia brakującej kwoty. Nowe Bilety zostaną wysłane na adres mailowy podany podczas zakupu, o ile Rezerwujący pisemnie nie wskaże innego adresu mailowego.

4. W razie gdyby Rezerwujący nie mógł skorzystać z Biletu lub Wejściówki a sklep teatrxl.com nie będzie w stanie przyjąć rezygnacji i dokonać zwrotu pieniędzy, sugerujemy przekazanie Biletów i Wejściówek znajomym – wystarczy przesłać otrzymanego maila z Wejściówką tej osobie. W takich sytuacjach sklep teatrxl.com nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

8. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w sklepie teatrxl.com, ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Użytkownika z serwisu.

2. Fundacja ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Regulacje w związku z epidemią COVID-19

1. Użytkownik akceptując regulamin oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Użytkownik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej w trakcie uczestniczenia w wydarzeniu.

3. W razie wystąpienia u Użytkownika choroby COVID-19 dane osobowe mogą zostać udostępnione:

10. Polityka prywatności serwisu

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie Użytkownikom sklepu  „teatrxl.com” informacji o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przekazywanych Administratorowi w związku ze współpracą z podmiotami trzecimi lub wykonaniem umowy łączącej Administratora z Użytkownikami. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Polityką Prywatności z uwagi na treść nowych przepisów o ochronie Danych Osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

11. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  Fundacja Międzynarodowych inicjatyw Artystycznych ARENA KRS 0000731921 NIP 5213827312 REGON 380232919 Adres siedziby Antoniego Malczewskiego 20 / 19, 02-617 Warszawa, Polska Forma prawna Fundacja Data rejestracji 15 maja 2018 r.

12. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem Danych Osobowych jest każda czynność na Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Fundacja przetwarza Dane Osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.Dane Osobowe przetwarzane w Fundacji  gromadzone są w zbiorach danych.

Nie podejmujemy czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności Użytkowników. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania dokonamy analizy ich skutków dla ochrony Danych Osobowych oraz uwzględnimy kwestie ich ochrony w fazie ich projektowania.

13. W jaki sposób, jakie Dane Osobowe i na jakiej podstawie będą przetwarzane w Fundacji?

Dane Osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:

Fundacja będzie przetwarzać Dane Osobowe również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

14. Komu Fundacja będzie udostępniać Dane osobowe?

Fundacja będzie przekazywać Dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawartej z podmiotem trzecim zostaną przewidziane postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Fundacja ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami Danych Osobowych, przetwarzanych przez Fundację są przede wszystkim:

14. Jak długo Fundacja będzie przetwarzać Dane Osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W niniejszej Polityce Prywatności Spółki dotyczącej retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to ze wskazanych podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

15. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Fundację Danych Osobowych?

Fundacja jako Administrator Danych Osobowych odpowiada za realizację praw, które przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony Danych Osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Fundacja mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

16. Czy Fundacja  będzie profilować Dane Osobowe?

W procesie analizy ryzyka będziemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w ankietach, aktywności na stronie oraz dokonywanych zakupów. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o analizy statystyczne. Profilowanie oznacza przetwarzanie Danych Osobowych polegające na wykorzystaniu ich do oceny upodobań i preferencji Użytkowników, pod kątem podejmowania działań marketingowych, których celem jest personalizowania ofert.

17. Czy Fundacja wykorzystuje pliki „cookies”?

W celu prawidłowego działania Serwisu, Fundacja może korzystać z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Używkownika za pośrednictwem sklepu teatrxl.com, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą, których Użytkownik korzysta ze sklepu teatrxl.com– są to zazwyczaj: adres sklepu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Spółka wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Pliki generowanie bezpośrednio przez sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu teatrxl.com. Fundacja wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze sklepu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

Fundacja wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności sklepu teatrxl.com, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com oraz instagram.com Użtykownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

18. Czy Fundacja stosuje sekwencje odwiedzanych stron?

Podczas korzystania z Internetu na każdej odwiedzanej stronie każdy zostawia ślad w postaci informacji elektronicznych. Tego typu informacje, nazywane również danymi nawigacyjnymi, mogą być gromadzone i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju komputera i przeglądarki, z której korzysta użytkownik, a także o adresie strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na stronę. Fundacja może gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach naszej strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie i w jaki sposób może modyfikować podstrony, tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby Użytkowników. Informacje te będą wykorzystywane do poprawy, jakości strony internetowej i świadczonych przez Fundację usług. Gromadzenie lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej, i nie będzie zawierać żadnych danych osobowych.

19. Czy Fundacja zastosowała metody zapewniające bezpieczeństwo ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych?

Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Spółka wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Spółka wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników;

20. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony Danych Osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony Danych Osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy Dane Osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas Danych Osobowych.

21. Jak możesz się skontaktować, z Fundacją?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 20 maja 2022 roku.