Regulamin RODZINNEJ ZIMOWEJ GRY MIEJSKIEJ OGNISKA TEATRALNEGO dla Dzieci i Młodzieży XS W XL TEATR

Regulamin

RODZINNEJ ZIMOWEJ GRY MIEJSKIEJ

OGNISKA TEATRALNEGO dla Dzieci i Młodzieży

XS W XL TEATR

(adresowanej do rodzin z dziećmi).

Wiek uczestników wydarzenia jest nieograniczony i ma cechy wydarzenia łączącego pokolenia.

Celem Gry jest rozwój umiejętności aktorskich i animacyjnych wychowanków Ogniska oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny.

 

 • 1. Organizatorzy
 1. Organizatorami RODZINNEJ ZIMOWEJ GRY MIEJSKIEJ (zwanej dalej Grą) są: a) Ognisko Teatralne dla Dzieci i Młodzieży  XS w XL Teatr, działające przy Fundacji Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA reprezentowanej przez:
 • Diana Karamon (prezes)
 • Izabela Górska (wiceprezes)
 • 2. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
 1. Udział w Grze jest bezpłatny.
 2. W Grze mogą brać udział osoby, które:

ukończyły 18 rok życia i ich podopieczni,

 1. Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną do piątku 7 GRUDNIA  2018 r. do godziny 20.00 poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: rezerwacje.teatrxl@teatrxl.com lub osoby, które w dniu realizowania gry tj.8 GRUDNIA zgłoszą się do organizatora, wpiszą się na listę i podpiszą regulamin Gry, nie później niż do godziny 13.00.
 2. Zgłoszenie elektroniczne powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail do tej osoby oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu.
 3. Warunkiem udziału w Grze, w przypadku zgłoszeń elektronicznych jest otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia na adres e-mail wysłany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Poprzez rejestrację w Grze Uczestnicy wyrażają zgodę na:
 5. a) wzięcie udziału w Grze na zasadach określonych w

niniejszym Regulaminie,

 1. b) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883),
 2. c) publikację przez Organizatorów wizerunku Uczestnika w

dokumentacji fotograficznej i filmowej gry, d) opublikowanie na łamach stron internetowych Organizatorów i w informacjach medialnych wizerunku

Uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten zostanie zwycięzcą Gry.

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) administratorem danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA.
  Dysponujemy danymi osobowymi (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, telefon, e-mail) w wyniku współpracy, udziału w projektach lub wydarzeniach Teatru i Ogniska , w tym w procesie tworzenia rezerwacji.
  Dane używane są wyłącznie w celu realizacji naszych celów statutowych, tworzenia rezerwacji oraz w celu zawiadamiania o działalności Fundacji i Teatru XL oraz Ogniska Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży XS w XL Teatr. Nikomu nie przekazujemy zebranych danych osobowych.
  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  Wgląd, zmiana i usunięcie danych są możliwe po uprzednim kontakcie pod adresem e-mail: rezerwacje.teatrxl@teatrxl.com
 2. W Grze obowiązuje limit liczby uczestników wyznaczony przez Organizatorów.

 

 • 3. Zasady Gry
 1. Gra odbywa się 8 GRUDNIA 2018 r. w godzinach 12:00-14:00.
 2. Gra rozpoczyna się n bulwarac Wiślanych Warszawie, a Punkt Startu to: Pomnik Warszawskiej Syrenki.
 3. Uczestnicy Gry biorą udział w zespołach składających się z

minimalnie 2, a maksymalnie 5 osób.

 1. Zespoły w trakcie trwania Gry działają samodzielnie.
 2. Każde działanie na niekorzyść innych zespołów biorących

udział w Grze oznacza dyskwalifikację.

 1. Zadaniem Uczestników Gry jest przejście trasy Gry odwiedzając punkty zlokalizowane na mapie wydawanie w punkcie startu. W każdym punkcie zadaniem Uczestników jest wykonanie przewidzianego przez Organizatorów zadania. Treść zadań i informacja o kolejnym punkcie Gry jest przedstawiana Uczestnikom po odwiedzeniu Punktu Startu Gry.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania uczestników Gry wykraczające poza zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i polecenia wydawane przez obsługę punktów Gry.
 • 4. Zwycięzcy i nagrody
 1. Zwycięzcami Gry zostają Uczestnicy, którzy przeszli całą trasę Gry do godziny 14:00, nie przekraczając czasu realizacji trasy tj.40 minut.
 2. Każdy ze zwycięskich zespołów Gry, otrzyma upominek, który  zostanie wylosowany po przejściu całej trasy
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Gry jest zamieszczony na stronie Teatru XL teatrxl.com, w zakładce Ognisko Teatralne
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania gry z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani e-mailem, na adres wskazany podczas rejestracji.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z Regulaminie z ważnych przyczyn.