KONKURS NA TWOJE KORPO STORY

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Teatr XL, który działa przy Stowarzyszeniu Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych EduTeArt.

2. Przedmiotem konkursu jest  Korpo Historia, będąca opisem własnych doświadczeń w korporacji, w postaci dialogów, opowiadania, relacji, nagrania, etc.

3. Uczestnikami konkursu mogą być dorośli, zamieszkali na terenie Polski.

4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty konkursowe.

5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.

6. Konkursowe teksty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres media.teatrxl@gmail.com

7. W treści zgłoszenia proszę przesłać Imię, Nazwisko, adres mailowy oraz telefon.

Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, ( do celów poprawnego poprowadzenia konkursu)  jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

Organizator zgłoszenia przyjmuje do dnia 1 maja 2018 roku.

8. Organizator ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.

9. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna w skład której wchodzi Dyrekcja Teatru XL, oraz reżyser Korpo Story 2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie teatrxl.com organizatora i na fp Teatr XL.

10. Nadesłane teksty mogą być użyte w scenariuszu spektaklu Korpo Story 2.
Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów, na potrzeby dostosowania ich do potrzeb scenariusza i jego adaptacji.

11. Nagrodami w konkursie będą bilety teatralne, vouchery do miejsc z którymi współpracuje teatr, gadżety brandowane Teatrem xl, oraz dla wyróżnionej osoby zaproszenie w dowolnym wskazanym przez wyróżnioną osobę terminie, wejście dla 10 osób na spektakl, który widnieje w repertuarze Teatru.

12. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Organizatora bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.

13. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

15. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

18. Rada Artystyczna ma prawo nie przyznać nagród oraz wyróżnień, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający aby powstały z nich teksty piosenek.

19. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres email: media.teatrxl@gmail.com

 

 

 

 

Warszawa 17.04.2018 r.