FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH ARENA

STATUT FUNDACJI
Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA.

 

Postanowienia ogólne

Par. 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów Założycieli:
 1. Izabelę Górską
 2. Dianę Karamon

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sebastiana Ziębę w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Antoniego Odyńca 57/2, w dniu 06-04-2018.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja może używać skrótu nazwy Fundacji: Fundacja ARENA.

Par. 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym do realizacji celów Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Par. 3

Siedzibą fundacji jest: MALCZEWSKIEGO 20/19, 02-617 WARSZAWA .

adres biura do korespondencji: Łączności 67, 05-552 Łazy

Par. 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, w szczególności języku angielskim: Foundation of International Artistic Initiatives ARENA.
 3. Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony
 5. Fundacja może tworzyć między innymi: oddziały, zakłady, filie, spółki kapitałowe a także przystępować do spółek i fundacji czy łączyć się z innymi fundacjami i/lub stowarzyszeniami.

Par. 5

 1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Misja, cele i zasady działania Fundacji.

Par. 6

 1. Misją Fundacji jest tworzenie, inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, oraz oddziaływania poprzez sztukę w sferze pożytku publicznego i zaangażowania społecznego.
 1. Celami Fundacji są:
 1. Działalność na rzecz rozwoju teatru w Polsce.
 2. Propagowanie polskiego teatru na świecie oraz popieranie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie sztuki i edukacji teatralnej.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej Polaków ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 4. Działalność w zakresie , nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie z kraju i z zagranicy oraz umożliwienie działalności zawodowej absolwentom szkół artystycznych.
 5. Promocja młodego pokolenia twórców z kraju i z zagranicy
 6. Działalność na rzecz swobodnego dostępu do sztuki,  edukacji i informacji kulturalnej, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
 7. Inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem teatru wraz z jego misją społeczną wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym takich jak m.in. osoby niepełnosprawne, ubodzy, seniorzy, ofiary przemocy, mieszkańcy prowincji, bezrobotni, mniejszości narodowe, etniczne, społeczne, seksualne i religijne, osoby uzależnione, więźniowie i ich rodziny, samotne matki, dzieci z rozbitych rodzin, eurosieroty, ofiary gwałtu, nieletnie matki, osoby chore na raka i ich rodziny, osoby chore na aids i ich rodziny, osoby chore psychicznie i ich rodziny.
 8. Wykorzystanie terapeutycznych właściwości sztuki, w szczególności teatru w profilaktyce przemocy, uzależnień, dyskryminacji i wykluczenia społecznego
 9. Wykorzystanie terapeutycznych właściwości sztuki celem poprawy jakości życia osób ofiar wykluczenia społecznego takich jak m.in. osoby niepełnosprawne, ubodzy, seniorzy, ofiary przemocy, mieszkańcy prowincji, bezrobotni, mniejszości narodowe, etniczne, społeczne, seksualne i religijne, osoby uzależnione, więźniowie i ich rodziny, samotne matki, dzieci z rozbitych rodzin, eurosieroty, ofiary gwałtu, nieletnie matki, osoby chore na raka i ich rodziny, osoby chore na aids i ich rodziny, osoby chore psychicznie i ich rodziny.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz mniejszości narodowych w Polsce i poza jej granicami.
 11. Tworzenie i prowadzenie teatrów i grup artystycznych, działającego w ramach Fundacji oraz objęcie opieką i kierowanie grupami artystycznymi i teatrami o podobnych celach, również powstałych w ramach innych organizacji czy instytucji.
 12. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych w połączeniu z działaniami teatralnymi.
 13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem działań teatralnych.
 14. Promocję i organizację wolontariatu.

Par. 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz gospodarczej.
 1.  Na działalność odpłatną składają się:
 1. Organizacja wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych i sportowych w kraju i poza jego granicami adresowanych dla seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży.
 2.  Organizacja konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń adresowanych dla seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży podtrzymujących  tradycję narodowe oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej Polaków.
 3. Organizowanie wymiany międzynarodowej osób związanych z teatrem, a w szczególności artystów, autorów, teatrologów, reżyserów, działaczy teatralnych i krytyków teatralnych oraz inicjowanie międzynarodowych kontaktów, stypendiów i innych form współpracy.
 4. Zatrudnianie absolwentów szkół artystycznych do realizacji celów fundacji.
 5. Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów, festiwali, odczytów, konferencji, szkoleń, wykładów i narad poświęconych sztuce i wiedzy teatralnej.
 6. Działania wychowawcze i rozpowszechniające kulturę  adresowane do seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru i innych form sztuki, poprawiające jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym takich jak m.in. osoby niepełnosprawne, ubodzy, seniorzy, ofiary przemocy, mieszkańcy prowincji, bezrobotni, mniejszości narodowe, etniczne, społeczne, seksualne i religijne, osoby uzależnione, więźniowie i ich rodziny, samotne matki, dzieci z rozbitych rodzin, eurosieroty, ofiary gwałtu, nieletnie matki, osoby chore na raka i ich rodziny, osoby chore na aids i ich rodziny, osoby chore psychicznie i ich rodziny.
 8. Działania profilaktyczne z wykorzystaniem teatru i innych dziedzin sztuki, zmierzające do przeciwdziałania patologiom społecznym  takim jak przemoc, uzależnienia, dyskryminacja i wykluczenie społeczne.
 9.  Inicjowanie i organizowanie akcji, mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz realizacji celów Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.
 10. Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
 11. Wyjazdy i udział w konkursach artystycznych, festiwalach, przeglądach i spotkaniach teatralnych.
 12. Przygotowywanie imprez okolicznościowych o charakterze artystycznym, jako przykład różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 13. Utrzymywanie kontaktów oraz realizacja wspólnych projektów w zakresie upowszechniania kultury z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z kraju i z zagranicy.
 14. Utrwalanie i przechowywanie przebiegu działań na nośnikach informacji zrealizowanych przedsięwzięć, prowadzenie strony internetowej.
 15. Działania promujące, organizujące i upowszechniające wolontariat.
 16.  Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny.
 17. Wystawianie przedstawień artystycznych.
 18.  Wspomaganie wystawiania przedstawień artystycznych.
 19. Prowadzenie obiektów kulturalnych.

III.  Na działalność nieodpłatną składają się:

 1. Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
 2. Organizacja konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń adresowanych dla seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży podtrzymujących  tradycję narodowe oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej Polaków.
 3. Organizowanie wymiany międzynarodowej osób związanych z teatrem, a w szczególności artystów, autorów, teatrologów, reżyserów, działaczy teatralnych i krytyków teatralnych oraz inicjowanie międzynarodowych kontaktów, stypendiów i innych form współpracy.
 4. Zatrudnianie absolwentów szkół artystycznych do realizacji celów fundacji.
 5. Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów, festiwali, odczytów, konferencji, szkoleń, wykładów i narad poświęconych sztuce i wiedzy teatralnej.
 6. Działania wychowawcze i rozpowszechniające kulturę  adresowane do seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru i innych form sztuki, poprawiające jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym takich jak m.in. osoby niepełnosprawne, ubodzy, seniorzy, ofiary przemocy, mieszkańcy prowincji, bezrobotni, mniejszości narodowe, etniczne, społeczne, seksualne i religijne, osoby uzależnione, więźniowie i ich rodziny, samotne matki, dzieci z rozbitych rodzin, eurosieroty, ofiary gwałtu, nieletnie matki, osoby chore na raka i ich rodziny, osoby chore na aids i ich rodziny, osoby chore psychicznie i ich rodziny.
 8. Działania profilaktyczne z wykorzystaniem teatru i innych dziedzin sztuki, zmierzające do przeciwdziałania patologiom społecznym  takim jak przemoc, uzależnienia, dyskryminacja i wykluczenie społeczne.
 9. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz realizacji celów Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.
 10. Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
 11. Wyjazdy i udział w konkursach artystycznych, festiwalach, przeglądach i spotkaniach teatralnych.
 12. Przygotowywanie imprez okolicznościowych o charakterze artystycznym, jako przykład różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 13. Utrzymywanie kontaktów oraz realizacja wspólnych projektów w zakresie upowszechniania kultury z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z kraju i z zagranicy.
 14. Utrwalanie i przechowywanie przebiegu działań na nośnikach informacji zrealizowanych przedsięwzięć, prowadzenie strony internetowej.
 15. Działania promujące, organizujące i upowszechniające wolontariat
 16.  Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny.
 17. Wystawianie przedstawień artystycznych.
 18.  Wspomaganie wystawiania przedstawień artystycznych.
 19. Prowadzenie obiektów kulturalnych.
 1. Na działalność gospodarczą składają się składają się zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 1. 47.61.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 2. 47.62.Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 3. 56.10.A –  RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 4. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 5. 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 6. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 7. 85.52.Z-  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 8. 85.60.Z -DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 9. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 10. 90.01.Z – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
 11. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 12. 90.04.Z –  Działalność obiektów kulturalnych
 13. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.

Par. 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może
 1. Wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami
 2. Współdziałać z osobami prawnymi i fizycznymi, realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 3. Podróżować po kraju i wyjeżdżać poza jego granice.
 4. Budować oraz zakładać ośrodki kulturalne
 5. Podjąć działalność gospodarczą (W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej musi ona dokonać odpowiednich zmian statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całość dochodów z ewentualnej działalności gospodarczej ma być przeznaczona na realizację celów )

Majątek i dochody Fundacji.

Par. 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Par. 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

Par. 11

 1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy Fundacji.

Par. 12

 1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji
 2. Zarząd fundacji składa się z 2 członków powołanych przez fundatorów na czas nieokreślony
 3. Członkowie Zarządu Fundacji wybierają spośród siebie Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu
 4. Pracami fundacji kieruje Prezes oraz Wiceprezes Zarządu
 5. Pełnienie funkcji Członka Zarządu ustaje wskutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa zarządu z dniem jej złożenia
 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1.  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
 2.  uchwalanie regulaminów,
 3.  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4.  kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 6.  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8.  występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji
 9.  połączenia z inną Fundacją lub Stowarzyszeniem oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

Par. 13

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa każdy członek Zarządu jednoosobowo.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
 3. Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji pracownikowi Fundacji.

Zmiana Statutu

Par. 14

 1. 1. W przypadku zaistnienia konieczności dopuszczalna jest zmiana statutu. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian pierwotnego celu Fundacji, może natomiast poszerzyć go o inne cele zbliżone w swym charakterze.

Połączenie z inną fundacją lub stowarzyszeniem

Par. 15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub stowarzyszeniem dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją lub stowarzyszeniem nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Par. 16

W sprawach połączenia z inną Fundacją lub Stowarzyszeniem właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały

Likwidacja Fundacji.

Par. 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

Par. 18

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Par. 19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.