BEZPIECZNY TEATR XL – zasady związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Drodzy Widzowie!

Z radością rozpoczynamy nowy sezon teatralny 2020/2021. Będzie nam niezmiernie miło znów spotkać się z Wami w Teatrze XL!

Dokładamy wszelkich starań, by te spotkania były jak najlepiej zorganizowane i przystosowane do aktualnych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem  COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych Teatru XL i kawiarni Tu Mi Wolno.

Dla sprawnej obsługi Widzów przed spektaklami i swobodnego przemieszczania się po terenie Teatru, prosimy o wcześniejsze wypełnienie OŚWIADCZENIA WIDZÓW TEATRU XL

Poniżej zamieszczamy szczegółową informację o zabezpieczeniach wprowadzonych zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-irozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR XL
związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1

1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”) razem z dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
2. Dokonanie zakupu Biletu razem z zapoznaniem się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 2

1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych pracowników Teatru.
2. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie,
która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1.

§ 3

1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, odmawia złożenia Oświadczenia albo jeżeli Oświadczenie złożone przez taką osobę z wyprzedzeniem (w szczególności na zasadach, o których mowa w ust. 3) straciło aktualność do chwili wejścia takiej osoby do Teatru w związku z Wydarzeniem, taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału
w Wydarzeniu.
4. Teatr udostępnia wzór Oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej Teatru.

§ 4

1. Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru – należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.
2. Istnieje możliwość zakupu maseczki w kasie Teatru.
3. Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru – w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce do wejścia lub wyjścia.
4. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc.
5. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających..

§ 5

1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren Teatru będzie rozpoczynana na 60 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i będzie kończona 30 minut po planowym rozpoczęciu Wydarzenia.
2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a kwota za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni stałej.
2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
3. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§ 7

1. Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
2. Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 8

1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
2. Regulamin obowiązuje od 1 października 2020 roku i pozostaje w mocy do odwołania.

 

W przypadku złego samopoczucia lub zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów prosimy o niezwłoczne poinformowanie Teatru w celu zmiany terminu rezerwacji zakupionych biletów.

W związku z odgórnym wprowadzeniem powyższych regulacji, zmianom uległy także regulacje dot. przetwarzania danych osobowych:
„Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, Państwa dane jako dane uczestników wydarzeń (w zakresie imię i nazwisko, telefon/ e-mail podany do kontaktu) mogą być przekazywane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym na podstawie obowiązujących przepisów. W takim przypadku Administratorem Państwa danych osobowych stanie się również Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych – iod@gis.gov.pl.”